Qúy khách muốn quảng bá sản phẩm trên website này, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 054.3938298 hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ kte@thuathienhue.gov.vn           |   |   |        
   
Sản phẩm
Dịch vụ
Doanh nghiệp
Nghề và Làng nghề
Tin tức - Sự kiện
Thông tin hữu ích
Thư viện Media
 
Giỏ hàng
Bạn chưa mua hàng !
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Tổng số: 432812
Đang trực tuyến: 5
 
 
 
Nghề và Làng nghề
Hội thi sản phẩm quà tặng Huế 2016

UBND THÀNH PHỐ HUẾ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SẢN PHẨM QUÀ TẶNG

VÀ LƯU NIỆM HUẾ 2016

 Số: 207 /GM-BTC                                                    Huế, ngày 05  tháng 7 năm 2016

V/v Mời tham gia Hội thi sản phẩm

Quà tặng lưu niệm Huế 2016.

  THƯ MỜI

 

                   Kính gửi:   - Các cơ quan trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế;

                                    - Các Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

 

          Nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân góp phần đẩy mạnh việc sáng tác và sản xuất các sản phẩm quà tặng lưu niệm mang nét đặc trưng văn hóa Huế phục vụ du lịch và xuất khẩu; năm 2016 lần đầu tiên thành phố Huế chủ động tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế; căn cứ Kế hoạch tổ chức hội thi số 1446/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND thành phố Huế; Căn cứ Quyết định số 4162/KH-UBND ngày 15/6/2016  của UBND thành phố Huế về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016; Ban tổ chức hội thi thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Hội thi. ( Kèm theo Thể lệ cuộc thi)

 Thời gian tổ chức:

          - Vòng sơ khảo phát động từ tháng 6/2016 đến hết tháng 8/2016;

          - Vòng chung khảo từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2016;

          Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016 - Số 24 đường Tố Hữu, thành phố Huế (Phòng Kinh tế - tầng 6).  

Công bố kết quả:

- Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức trong tháng 12/2016 tại T.P Huế.

 Thông tin liên lạc để đăng ký tham gia:

          - Ông Nguyễn Hữu Hùng – 0905938018; Email: nhhung1959@yahoo.com.vn

          - Ông Nguyễn Anh Tường – 01665586195; 0932572560

ội chợ

          Vậy, Ban tổ chức Hội thi kính thông báo và trân trọng kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân  đăng ký tham gia với Ban tổ chức theo số điện thoại và Email trên.         

Nơi nhận:                                                                                    KT. TRƯỞNG BAN   

- Như trên                                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN         

- UBND Thành phố

- Các thành viên Ban Tổ chức (để biết);

- Tổ chuyên viên (để báo cáo);

- Lưu VT.                                     

                                                                      

admin
In ấn |   Gửi cho bạn bè
Các làng nghề khác
 
Vật làng Sình: sân chơi văn hóa và thượng võ đầu xuân
Thông báo
Vật võ làng Sình
Thả Diều Huế
Làng nghề Huế
Bản đăng ký sản phẩm tham gia Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016
Thể lệ Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016
 
Xem tất cả »