Bản đăng ký sản phẩm tham gia Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016

08/07/2016 02:19:46

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       BM1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THAM GIA HỘI THI

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niện Huế 2016

 

Tên tổ chức, cá nhân:..................................................................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:......................................................Fax:.....................................................

Đăng ký tham gia dự thi gồm...........sản phẩm/bộ sản phẩm, cụ thể như sau:

 

TT

Tên sản phẩm/bộ sản phẩm

Số lượng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm dự thi trên là sản phẩm gốc, do tôi sáng tác, không phải phiên bản sao chép hoặc đang tranh chấp quyền sở hữu; các sản phẩm trên chưa tham gia bất kỳ hội thi nào trước đây.

.........,ngày        tháng     năm 2016

                                                                                Đơn vị, cá nhân đăng ký

 

 

 

 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       BM2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niện Huế 2016

 

          Tên sản phẩm;.....................................................................................................

          Tên tác giả:.........................................................................................................

          Nghề nghiệp:.......................................................................................................

          Địa chỉ:.........................................Điện thoại:....................Fax:.........................

1/ Mô tả về ý tưởng thiết kế sản phẩm; nội dung, ý nghĩa sản phẩm:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2/ Mô tả nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của Huế của sản phẩm:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3/ Mô tả kích thước sản phẩm: …………………………………………………..

4/ Trọng lượng sản phẩm:………………………………………………………..

5/ Mô tả chất liệu làm nên sản phẩm: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

 

6/ Mô tả về công dụng sản phẩm:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

7/ Mô tả về kỹ thuật, công nghệ chế tác sản phẩm:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

8/ Dự kiến giá thành sản phẩm khi sản xuất đại trà để bán:

…………………………………………………………………………………..

9/ Năng lực sản xuất: (bao nhiêu cái/ngày)…………………………...............

10/ Mô tả  bao bì sản phẩm: (nếu có)……………………………………………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm dự thi trên là sản phẩm gốc, do tôi sáng tác, không phải phiên bản sao chép hoặc đang tranh chấp quyền sở hữu; sản phẩm trên chưa tham gia bất kỳ hội thi nào trước đây.

 

.........,ngày      tháng        năm 2016

                                                                               Đơn vị, cá nhân đăng ký